πŸ“Ί Text Editor

My Text Editor Configuration

Main Editor

Visual Studio Code (opens in a new tab)

Themes

Night Owl by Sarah Drasner (opens in a new tab)

Fonts

Extensions

Settings.json

settings.json
{
 "[css]": {
  "editor.defaultFormatter": "michelemelluso.code-beautifier"
 },
 "[git-rebase]": {
  "workbench.editor.restoreViewState": false
 },
 "[graphql]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[html]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[javascript]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[javascriptreact]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[json]": {
  "editor.defaultFormatter": "vscode.json-language-features"
 },
 "[jsonc]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[less]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[markdown]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[njk]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[scss]": {
  "editor.defaultFormatter": "michelemelluso.code-beautifier"
 },
 "[svelte]": {
  "editor.defaultFormatter": "svelte.svelte-vscode"
 },
 "[terraform]": {
  "editor.defaultFormatter": "hashicorp.terraform"
 },
 "[typescript]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[typescriptreact]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "[vue]": {
  "editor.defaultFormatter": "octref.vetur"
 },
 "[yaml]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "css.validate": false,
 "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false,
 "editor.accessibilitySupport": "off",
 "editor.bracketPairColorization.enabled": true,
 "editor.cursorBlinking": "smooth",
 "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
 "editor.fontFamily": "Cascadia Code, JetBrains Mono, Fira Code, Source Code Pro, Hack, Consolas, Iosevka, Noto Sans Mono, 'Courier New', monospace",
 "editor.fontLigatures": "'calt', 'ss01', 'ss02', 'ss03', 'ss04', 'ss05', 'ss06', 'zero', 'onum'",
 "editor.fontSize": 16,
 "editor.fontWeight": "400",
 "editor.formatOnPaste": false,
 "editor.formatOnSave": false,
 "editor.letterSpacing": 0.5,
 "editor.lineHeight": 20,
 "editor.quickSuggestions": {
  "strings": true
 },
 "editor.tabSize": 2,
 "editor.tokenColorCustomizations": {
  "textMateRules": [
   {
    "name": "Markup - Bold-Italic",
    "scope": [
     "markup.bold markup.italic string",
     "markup.bold markup.italic",
     "markup.italic markup.bold string",
     "markup.italic markup.bold",
     "markup.quote markup.bold string",
     "markup.quote markup.bold"
    ],
    "settings": {
     "fontStyle": "bold"
    }
   },
   {
    "scope": [
     "comment",
     "constant",
     "entity.name.method.js",
     "entity.name.type.class",
     "entity.other.attribute-name",
     "keyword",
     "markup.italic",
     "markup.quote",
     "punctuation.definition.comment",
     "source.js constant.other.object.key.js string.unquoted.label.js",
     "storage.modifier",
     "storage.type.class.js",
     "support.function",
     "tag.decorator.js entity.name.tag.js",
     "tag.decorator.js punctuation.definition.tag.js",
     "text.html.basic entity.other.attribute-name",
     "text.html.basic entity.other.attribute-name.html",
     "variable.language"
    ],
    "settings": {
     "fontStyle": "italic"
    }
   }
  ]
 },
 "editor.unicodeHighlight.ambiguousCharacters": false,
 "editor.wordWrap": "on",
 "emmet.includeLanguages": {
  "njk": "html"
 },
 "eslint.validate": [
  "javascript",
  "javascriptreact",
  "svelte",
  "typescript",
  "typescriptreact",
  "yaml"
 ],
 "explorer.confirmDelete": false,
 "explorer.confirmDragAndDrop": false,
 "explorer.confirmUndo": "light",
 "files.associations": {
  "*.schema": "json",
  "*.js": "javascript",
  "*.jsx": "javascriptreact",
  "*.njk": "html",
  "*.ts": "typescript",
  "*.tsx": "typescriptreact"
 },
 "files.autoGuessEncoding": true,
 "files.trimTrailingWhitespace": true,
 "git.enableSmartCommit": true,
 "github.copilot.editor.enableAutoCompletions": true,
 "javascript.preferences.quoteStyle": "single",
 "javascript.updateImportsOnFileMove.enabled": "always",
 "json.schemas": [
 
 ],
 "launch": {
  "compounds": [],
  "configurations": []
 },
 "playwright.reuseBrowser": false,
 "playwright.showTrace": false,
 "prettier.singleQuote": true,
 "prisma.showPrismaDataPlatformNotification": false,
 "screencastMode.onlyKeyboardShortcuts": true,
 "security.workspace.trust.untrustedFiles": "open",
 "settingsSync.ignoredSettings": [],
 "settingsSync.keybindingsPerPlatform": false,
 "terminal.external.osxExec": "iTerm.app",
 "terminal.integrated.env.osx": {
  "FIG_NEW_SESSION": "1"
 },
 "typescript.updateImportsOnFileMove.enabled": "always",
 "update.showReleaseNotes": false,
 "vsicons.dontShowNewVersionMessage": true,
 "window.closeWhenEmpty": true,
 "window.title": "${activeEditorMedium}${separator}${rootName}",
 "window.zoomLevel": 1,
 "workbench.colorCustomizations": {
  "[Night Owl]": {
   "activityBar.background": "#000C1D",
   "activityBar.border": "#102a44",
   "editorGroup.border": "#102a44",
   "sideBar.background": "#001122",
   "sideBar.border": "#102a44",
   "sideBar.foreground": "#8BADC1"
  },
  "[Night Owl (No Italics)]": {
   "activityBar.background": "#000C1D",
   "activityBar.border": "#102a44",
   "editorGroup.border": "#102a44",
   "sideBar.background": "#001122",
   "sideBar.border": "#102a44",
   "sideBar.foreground": "#8BADC1"
  }
 },
 "workbench.colorTheme": "Night Owl",
 "workbench.editor.closeOnFileDelete": true,
 "workbench.editor.decorations.badges": true,
 "workbench.editor.enablePreview": false,
 "workbench.editor.enablePreviewFromCodeNavigation": true,
 "workbench.editor.enablePreviewFromQuickOpen": true,
 "workbench.editor.focusRecentEditorAfterClose": false,
 "workbench.editor.restoreViewState": false,
 "workbench.editorAssociations": {
  "*.xlsx": "default"
 },
 "workbench.enableExperiments": false,
 "workbench.iconTheme": "vscode-icons",
 "workbench.preferredDarkColorTheme": "Night Owl",
 "workbench.preferredLightColorTheme": "Night Owl Light",
 "workbench.startupEditor": "newUntitledFile",
 "workbench.tips.enabled": false,
 "workbench.tree.indent": 4,
 "workbench.view.alwaysShowHeaderActions": true,
 "json.schemaDownload.enable": false
}
πŸ“ The Bookmarks by MZP, since 2024